• info[a]ayurvedam.se

Packning & resråd

Scroll down for English version
Första mötet med Indien är för många en speciell upplevelse. Intrycken är många och kan bli lite överväldigande ibland. Angående mer allmänna råd om Indien så kan det vara bra att ha i bakhuvudet att Kerala är väldigt lugnt i förhållande till flera andra delar av landet.

Ett par saker som kan vara bra att förbereda sig för:

 •  Trafik, är kaotisk och kan kännas lätt livsfarlig. En bra sak att hålla i tanken är att det sällan går fortare än 50 km/h även om det känns som att föraren kör som en blådåre.
 • Chili, sydindisk mat är stark (även när du ber om inte stark mat). Har du problem med magsyra, ta gärna med något som lindrar. Och kanske ett par protein-drycker eller så. Vi kommer att servera populära komplement som inte är starka (på riktigt inte starka).
 • Nyfikenhet, indier är hjärtligt nyfikna men kan för oss upplevas som närgångna. Att hälsa en medmänniska med händerna framför hjärtat och buga lätt ”Namasté” är hövligt och helt rätt i alla lägen, det är inte brukligt att ta i hand eller kramas. Tack heter ”nani”.
 • Auktoritet, om du möter en tjänsteman eller kvinna i utövning kan de i vissa fall uppfattas som burdusa. Ta det som att du träffat en människa som har lite svårt i rollen att bestämma över dig.
 • Strejk, inte alltför sällan är det strejk i Kerala och det kan vara förknippat med att det inte är tillåtet att köra bil eller bedriva verksamhet (tex stänger caféer, affärer etc). Skulle det bli strejk när vi är i Kerala så behöver ni inte oroa er, vi är vana vid att hantera det och som turist märks strejken sällan.
 • Festival, vi kommer till Kerala i slutet av festivalsäsongen förhoppningsvis hinner vi tillsammans uppleva eller i alla fall se en tempelfestival. Det är livat med fyrverkerier, elefanter och ohyggligt mycket folk. Ibland är det lite ystert i festivaltider och kanske inte helt nyktert så besök festivalen tillsammans med oss.
 • Strandliv, turismen i Cherai Beach har tilltagit mycket det senaste åren, vilket också är en av anledningarna till att vi valt ett mer avskilt boende. Det är roligt att promenera på stranden i Cherai, men vill ni sola och bada rekommenderar vi att ni stannar vid vår resort.
 • Myggor, finns i Kerala. De har inte malaria men de sticks, så tag med myggmedel.

Packning & yogautrustning

 • Handdukar och sängkläder finns, så ni behöver inte tänka på det.
 • Yogamattor och props finns, så ni behöver inte tänka på det. Eftersom sophantering och återvinning inte är helt trivialt i Indien ber vi er att inte ta med egna “gamla” yogamattor som ni planerar att avyttra i Indien, det är mycket bättre om ni återvinner dessa hemma i Sverige. Vill du ha din egen matta under resan så är vi tacksamma om du tar med dig den hem efter retreaten är slut.
 • Det finns möjlighet att lämna iväg plagg för tvätt till självkostnadspris.

Valuta

 • Växla INTE indiska rupees i Sverige för att ta med. Det är olagligt att införa valuta i Indien även om ni inte kommer blir kollade. Om ni vill ha en kontant reserv som komplement till betalkort, välj dollar.
 • Kort går att betala med på de flesta ställen.
 • Bankomater, finns en kort biltur från Cherai/Kuzhupilly. Säg bara till oss hjälper vi er dit.

WiFi

Vi tar med WiFi (mobilt nät), men det är inte samma kapacitet som för motsvarande tjänster i Sverige. Det funkar att hålla en smartphone levande mejla, IM och att statusuppdatera på sociala medier.


Packing & yoga equipment

 • Towels and linens are available so you do not have to worry about it.
 • Yoga mats and props are available so you do not have to think about it. As waste disposal and recycling is not entirely trivial in India, we ask you not to bring your own ”old” yoga mat with a plan to divest it in India, it is much better if you recycle your mat at home in Sweden. If you want to have your own mat during the trip, we are grateful if you bring it home after the retreat is over.
 • There is the possibility to leave laundry for laundry at cost.

Currency

 • DO NOT exchange Indian rupees in Sweden to bring along. It is illegal to bring currency to India even if you most likely will not be checked. If you want a cash reserve as a supplement to your card, choose dollars. Cards can be used at most places.
 • ATMs, can be found a short drive from Cherai / Kuzhupilly. Just let us know and we will help you get there.

WiFi

We have WiFi (mobile), but the connection does not compare to Swedish standards. It works sufficiently to keep a smartphone alive, e-mails, IM and social media updates.

The first meeting with India is for many a special experience. The impressions are numerous and can become a bit overwhelming at times. Regarding more general advice on India, it may be good to keep in mind that Kerala is very calm and easy going in relation to several other parts of the country.

A couple of things that may be good to prepare for:

Traffic, is chaotic and can feel easily fatal. Keep in mind is that the speed  rarely exceeds 50 km / h. Which will also prepare you for handling that a lot of things take twice the time in India.

Chili, South Indian food is hot (even when you ask for less spicy food). If you have problems with stomach acid, bring something for relief. We will serve popular complements that are not hot (for real).

Curiosity
, Indians are heartily curious but can be perceived to us as intrusive. To greet a person with hands in front of the heart and slight bow ”Namasté” is polite and quite right in all situations, it is not customary to shake hand in or hug. Thank you is ”nani” in mallayallam.

Authority, if you meet an official in practice, they may in some cases be perceived as blunt or a bit hostile. Take that as if you met a person who has a difficult time determining over you.

Strike, not too seldom is the strike in Kerala, and it may be that driving or operating a business is not allowed (eg cafes, shops, etc closes). Should a strike occur during our stay in Kerala, you do not have to worry about it, we are used to dealing with it and as a tourist you are rarely effected by a strike.

Festival, we arrive in Kerala at the end of the festival season hopefully we will experience a temple festival. It’s a vivid experince with fireworks, elephants and a huge amount of people. Sometimes it’s a quite merry during festivals and maybe not totally sober so visit the festival with us.

Beach life, tourism in Cherai Beach has grown a lot in recent years, which is one of the reasons we chose a more secluded accommodation. It is nice to stroll on the beach in Cherai, but if you want to sunbathe, we recommend you stay at our resort.

Mosquitoes, are found in Kerala. They do not have malaria but they are sting, so bring mosquito repellent.